Интернет банка

Symantec

Komercijalna banka AD Skopje engaged Symantec to conduct an external Network Penetration Test, focused on hosts, devices and "Internet Banka" application reachable from the Internet.  The purpose of the engagement was to identify and prioritize the potential areas of security vulnerability in public facing infrastructure and application and to provide recommendations derived from this consulting engagement.

Некстсенс

Некстсенс изврши тестирање на безбедноста на Интернет банката преку т.н. “penetration testing” од Интернет со цел идентификација на потенцијалните слабости на системот и изготвување на препораки за нивно отстранување. Апликацијата за Интернет Банка, во тестираната верзија и конфигурација, претставува високо безбедно апликативно решение кое ги спречуваше сите до овој момент познати методи кои напаѓачот може да ги искористи со цел да добие неавторизирани информации.

Расположливи услуги

УСЛУГИ НА ИНТЕРНЕТ БАНКА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА


Тип на услуга на WEB
Тип на сметка
Состојба Извод Промет Чекови Резервирани трансакции Трансакции (Јавни услуги) Трансакции (ПП30,ПП50) Купопродажба на девизи(безготовински) Пренос на средства на штеден влог
Платежна сметка во денари  
Кредитни картички          
Платежна сметка во девизи          
Девизна штедна книшка              
Денарска штедна книшка              
Кредит                

Водич за Интернет банка за физички лица