Интернет банка

Symantec

Komercijalna banka AD Skopje engaged Symantec to conduct an external Network Penetration Test, focused on hosts, devices and "Internet Banka" application reachable from the Internet.  The purpose of the engagement was to identify and prioritize the potential areas of security vulnerability in public facing infrastructure and application and to provide recommendations derived from this consulting engagement.

Некстсенс

Некстсенс изврши тестирање на безбедноста на Интернет банката преку т.н. “penetration testing” од Интернет со цел идентификација на потенцијалните слабости на системот и изготвување на препораки за нивно отстранување. Апликацијата за Интернет Банка, во тестираната верзија и конфигурација, претставува високо безбедно апликативно решение кое ги спречуваше сите до овој момент познати методи кои напаѓачот може да ги искористи со цел да добие неавторизирани информации.

Расположливи услугиУСЛУГИ НА ИНТЕРНЕТ БАНКА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА


Тип на услуга на WEB
Тип на сметка
Состојба Извод Промет Состојба на налози Камати Резервирани трансакции Download на извод во txt формат Download на извод во MDT940 формат Трансакции (плаќања) Промет за ПОС Рекапитулар за ПОС
Денарски ПП        
Девизен ПП          
Кредитни картички - деловни              
Правни лица Tрговци - ПОС терминали                  

Водич за Интернет банка за правни лица